IRODÁNK

Ügyfélközpontú, gyakorlatias és hatékony jogi szolgáltatásunk főképpen perbeli képviseleti feladatok ellátását, szerződési okiratok szerkesztését, pénzügyi- és biztosítási konstrukciók kidolgozását, nagyobb akvizíciós ügyletek, társaság alapítási-, átalakulási-, szétválási feladatok ellátását, adózási ügyek kezelését, ingatlanokat érintő szerződéseket, és büntetőügyekben való képviselet ellátását foglalja magában magyar és angol nyelven, hazai és határokon átívelő relációkban egyaránt.

JOGI SZOLGÁLTATÁSAINK

Az ügyvéd

Az ügyvédi tevékenység:
a jogi képviselet ellátása,
a büntetőeljárásban védelem ellátása,
a jogi tanácsadás,
az okiratszerkesztés,
az okirat ellenjegyzése,
az ügyvédi tevékenységgel összefüggésben a szerkesztett okiratok és mellékleteik elektronikus okirati formába alakítása,
az ügyvédi tevékenységgel összefüggésben letét kezelése.

(az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 2.§ (1) bekezdése)

az ügyvéd, ügyvédi iroda neve: KRISTÓFIK és BORFŐI Ügyvédi Iroda
az ügyvédi tevékenység végzésének jogi formája: ügyvédi iroda
az ügyvéd bejegyzését nyilvántartó kamara neve és címe: Budapesti Ügyvédi Kamara (1055 Budapest, Szalay u. 7.)
az ügyvédi iroda EU-áfa száma: 18186859-2-42

Az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 5/2008. (XI. 27.) MÜK Szabályzattal módosított 8/1999. (III. 22.) MÜK Szabályzatáról - KIVONAT

11. Tájékoztatás az ügyvédi tevékenységről (ügyvédi reklám) és az ügyvédi honlap

11/1. Az ügyvéd jogosult az általa nyújtott szolgáltatásokról a nyilvánosságot tájékoztatni feltéve, hogy a tájékoztatás pontos, nem félrevezeti és nem sérti a jelen Etikai Szabályzat Preambulumában megfogalmazott ügyvédi alapelveket és alapértékeket. 11/2. Az ügyvéd tevékenységére vonatkozó tájékoztatás nem ütközhet a tisztességtelen piaci magatartás tilalmára, a gazdasági reklámra, az elektronikus úton közzétett reklámokra vonatkozó jogszabályok és a jelen Szabályzat rendelkezéseibe. 11/3. Az ügyvéd a tevékenységére vonatkozó tájékoztatás (reklámozás) során fokozott gondossággal és körültekintéssel köteles biztosítani az ügyvédi titoktartási kötelezettség és az ügyvédi hivatás méltóságának megtartását, továbbá az ügyvédi reklámnak összeegyeztethetőnek kell lennie az ügyvédnek az igazságszolgáltatásban és a demokratikus társadalomban betöltött szerepével. 11/4. Az ügyvédi reklám a) nem csökkentheti az ügyvédi hivatásba vagy igazságszolgáltatásba vetett közbizalmat, b) nem lehet agresszív és nem járhat az ügyfél zaklatásával a közvetlen személyes üzletszerzés érdekében, c) nem tehet a minıségre, eredményességre, illetve díjazásra vonatkozó összehasonlítást más ügyvéddel, d) nem utalhat az ügyvéd eredményességi mutatójára (pl. a megnyert perek számára, arányára), az ügyfelek számára, illetve fontosságára, e) nem használhatja ki a (potenciális) ügyfél kiszolgáltatott (kényszer-) helyzetét, így különösen az ügyvéd nem használhatja ki az általa ismert konkrét szerencsétlenség vagy az ügyfél ítélőképességét súlyosan korlátozó körülményt annak céljából, hogy az ügyfél ügyvédválasztásával kapcsolatos döntését befolyásolja. 11/5. Az ügyvéd, ügyvédi iroda interneten való megjelenése (pl. az ügyvédi honlap megnyitása és fenntartása) általánosságban nem ütközhet a jelen Szabályzat rendelkezéseibe. 11/5.1. Az ügyvédi honlap elnevezése során a MÜK Névhasználati Szabályzatának rendelkezései irányadók. Az ügyvédi honlap elnevezése nem tartalmazhat olyan elemet, amely az interneten való keresés során az ügyvéd javára más ügyvédekkel szemben tisztességtelen előnyt eredményez vagy amely a hivatás gyakorlása során szokásosan használt általános megjelölés használatát más ügyvédek számára nem tenné lehetıvé. 11/5.2. Az ügyvédi honlapon nem tartható fenn vendégkönyv. (Nem tartható fenn a honlaplátogatások számát a nyilvánosság számára hozzáférhető módon feltüntetı számláló, illetve nem gyűjthetık a látogatók elektronikus levélcímei sem). 11/5.3. Az ügyvédi honlapon – a jogszerű felhasználásra vonatkozó engedély birtokában – az ügyvédi hivatás alapelveivel és alapértékeivel összeegyeztethetı szerzői (pl. zene, irodalmi, audiovizuális stb.) műveket lehet felhasználni a honlap grafikai szerkesztéséhez és felépítéséhez. 11/5.4. Az ügyvédi honlap nem tartalmazhat a hivatás méltóságával össze nem egyeztethetı hatáskeltı szlogent. Az ügyvédi honlaphoz nem kapcsolható a képernyőn látható bármely reklám közlésére szolgáló felület (,,banner”). 11/5.5. Az ügyvédi honlapon csak szakmailag indokolt és az ügyvédi hivatás méltóságával összeegyeztethetı ún. „hyperlink” helyezhetı el. Más ügyvédi honlapra utalás esetén a kamara felhívására az ügyvéd, ügyvédi iroda köteles a kapcsolás indokoltságát alátámasztó tényeket igazolni. 11/5.6. Az ügyvédi honlap nyitólapján jól látható és olvasható módon fel kell tüntetni a kamara által jóváhagyott egységes szövegű tájékoztatást és a kamara honlapjára közvetlen kapcsolódást biztosító hyperlinket. 11/5.7. Az ügyvéd által ellátott ügy és képviselt ügyfél a honlapon nem nevezhetı meg. Ez nem zárja ki azt, hogy tevékenysége ismertetése körében az ügyvéd az általa ellátott ügy típusát általánosságban megjelölje (pl. biztosítási ügyek, házassági bontóperekben képviselet stb.). 11/5.8. Az ügyvéd, ügyvédi iroda felelősséggel tartozik az ügyvédi honlap tartalmáért. Külföldi ügyvéddel, ügyvédi irodával, európai közösségi jogásszal, illetve külföldi jogi tanácsadóval, könyvvizsgáló, illetve más bel-, vagy külföldi gazdálkodószervezettel, illetve egyéb jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel bármely jogviszonyban együttműködő ügyvéd felelőséggel tartozik a vele együttmőködők honlapjának a magyar ügyvédre vonatkozó tartalmáért is. 11/6. Az ügyvéd, ügyvédi iroda köteles a megbízó rendelkezésére bocsátani az alábbi információt: a) az ügyvéd, ügyvédi iroda neve, az ügyvédi tevékenység végzésének jogi formája (egyéni ügyvéd vagy ügyvédi iroda), irodájának (és alirodájának, amennyiben van) címe, telefon-, telefaxszáma és e-mail címe; b) az ügyvéd bejegyzését nyilvántartó kamara neve és címe; c) az ügyvéd, ügyvédi iroda EU-áfa száma.

PARTNER IRODÁINK